Diagnoza i terapia logopedyczna

Diagnoza i terapia logopedyczna

    Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Zdrowe, prawidłowo rozwijające się niemowlę wyposażone jest w "narzędzia" już od urodzenia służące komunikacji: umiejętność skupiania wzroku na twarzy dorosłego, płacz, uśmiech, później głużenie, gaworzenie. Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń w rozwoju dziecka. Nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, ubogi zasób słownictwa -         to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie własnej wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby.

    Nasi specjaliści podczas konsultacji logopedycznej przeprowadzą diagnozę nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka oraz udziela rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem. Diagnoza ta jest podstawą do podjęcia właściwych działań terapeutycznych. Terapia logopedyczna w Ośrodku obejmuje całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Oddziaływania te mają na celu usprawnianie funkcji pokarmowych, usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego, korygowanie zaburzeń mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej, wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego, stwarzanie możliwości porozumiewania się osobom, które nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna). Metodę pracy dostosowujemy indywidualnie do każdego dziecka,  zgodnie z jego potrzebami i możliwościami poznawczymi. W naszej pracy bazujemy na metodzie ćwiczeń logopedycznych (oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych, usprawniających motorykę i kinestezję narządów mowy, słuchu fonematycznego, autokontroli słuchowej)  oraz wykorzystujemy również szereg metod wspomagających terapię logopedyczną. Dziś możemy poszczycić się bogatym warsztatem metodycznym obejmującym zarówno masaż logopedyczny, elementy masażu C. Moralesa, jak również metodę werbo– tonalną, metodę audytywno – werbalną, metodę Dennisona, elementy metody Krakowskiej, elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania           J. Cieszyńskiej oraz metodę dr Magdaleny Grycman – „Aktywizacja partnera we wspomaganiu porozumiewania się dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji w oparciu o superwizje”.
Ośrodek prowadzi:

 1. Wczesną interwencję logopedyczną dzieci  urodzonych przedwcześnie i noworodków z zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Terapię opóźnionego rozwoju mowy.
 3. Terapię logopedyczną w kierunku usuwania wad wymowy- nieprawidłowa realizacja głosek, mowa bezdźwięczna.
 4. Terapię jąkania, zacinania, zbyt szybkiego tempa mowy.
 5. Terapię logopedyczną dzieci z rozszczepami podniebienia.
 6. Terapię surdologopedyczną dzieci z  zaburzeniami i uszkodzeniami słuchu oraz dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
 7. Diagnozę i terapię neurologopedyczną dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji (AAC) w tym:
 •         Terapię zaburzeń mowy dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera,
 •         Terapię zaburzeń mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z zaburzeniami mowy         spowodowanymi upośledzeniami umysłowymi (oligofazje).
 •         Terapię dzieci z zaburzeniami dyzartrycznymi (MPD),
 •         Terapię dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (alalia),
 •         Terapię zaburzeń mowy dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja)