Pomoc psychologiczna

Diagnoza i terapia psychologiczna

Pomoc psychologiczna prowadzona w naszej placówce obejmuje wspomaganie rozwoju dziecka poprzez działania    o charakterze diagnostycznym, jak i terapeutycznym wobec niego i najbliższej rodziny. 

Celem diagnozy psychologicznej jest ocena funkcjonowania psychoruchowego, poznawczego, społecznego oraz emocjonalnego dziecka, określenie mocnych oraz słabych sfer rozwoju dziecka, jego potencjału rozwojowego także próba wyjaśnienia przyczyn trudności. Diagnosta przekazuje rodzicom informacje o stanie dziecka, ewentualnych przyczynach zaburzeń rozwoju i nieprawidłowościach oraz sposobach radzenia sobie ze skutkami niepełnosprawności dziecka. Na podstawie diagnozy ustala zalecenia do pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną.

W ramach procesu terapii psycholog opracowuje indywidualne strategie sprzyjające rozwijaniu umiejętności                  i kompetencji dziecka oraz poprawiające codzienne funkcjonowanie dziecka i rodziny. Udziela rodzicom wskazówek,   co do metod i technik usprawniania rozwoju dziecka w warunkach domowych, Pomaga w opracowaniu i wdrożeniu efektywnych wychowawczo i rozwojowo postaw rodzicielskich. Wspiera w opanowaniu takich zachowań w kontaktach     z dzieckiem, które wzmacniają więź emocjonalną pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Doradza rodzicom w wyborze odpowiednich zabawek i sprzętu. Pomaga w docieraniu do różnych specjalistów.

Pomoc psychologiczna prowadzona w naszym Ośrodku zakłada podejście integracyjne tzn. wykorzystujące elementy różnorodnych form, technik i metod terapii w zależności od istoty problemu, z którym zgłasza się rodzina. Takie podejście owocuje zindywidualizowanym postępowaniem wobec danego klienta i konkretnego problemu.