Pomoc wielospecjalistyczna

Konsylium   – wielospecjalistyczna porada terapeutyczna

    Szczególną troską otaczamy pacjentów  ze złożonymi zaburzeniami w zakresie porozumiewania się. Nasi specjaliści z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji – AAC zapewniają wspomaganie efektywności porozumiewania się dzieci i młodzieży poprzez działania o charakterze diagnostycznym,                           jak i terapeutycznym.

Celem diagnozy AAC jest ocena efektywności porozumiewania się, określenie możliwości komunikacyjnych dziecka oraz charakteru i rozmiaru ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Diagnosta przekazuje rodzicom informacje   o sferach  rozwoju  językowego dziecka. Na podstawie diagnozy ustala strategie pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną, których celem jest aktywizowanie, rozwijanie systemu użytkownika AAC.

W ramach procesu terapii specjalista komunikacji AAC: neurologopeda / psycholog opracowuje indywidualne dla rodziny strategie sprzyjające rozwijaniu umiejętności i kompetencji komunikacyjnych dziecka oraz usprawniające codzienne funkcjonowanie rodziny. Udziela rodzicom lub/i nauczycielom, czy terapeutom dziecka, wskazówek,             co do wdrażania strategii zwiększających efektywność jego porozumiewania się, udziela instruktażu i porad. Informuje rodziców o wyborze odpowiednich zabawek, pomocy, sprzętu niskiej i wysokiej technologii oraz rehabilitacyjnego. Opisuje szczegółowo strategie terapeutyczne. Przekazuje zindywidualizowane materiały dydaktyczne. Pomaga               w docieraniu do różnych specjalistów. W zespole prowadzącym konsylium i współpracujących na zajęciach może się znaleźć: rehabilitant, informatyk.  

Terapia AAC prowadzona w naszym Ośrodku zakłada podejście holistyczne tzn. wykorzystanie elementów wszelkich form terapii (technik, podejść) w zależności od istoty problemu,  z którym zgłasza się rodzina. Nie zamykamy się na jedną metodę. Takie podejście skutkuje zindywidualizowanym postępowaniem wobec konkretnego problemu i danego klienta.