Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa

    Czynności samoobsługowe rozwijają motorykę dziecka, wzmacniają mięśnie rąk, dłoni oraz palców. Doskonalą planowanie motoryczne tak istotne podczas nauki pisania i innych złożonych czynności. Ucząc się wykonywania czynności samoobsługowych dziecko doskonali sprawność dzięki licznym okazjom do manipulowania (czynności samoobsługowe wykonuje się regularnie i cyklicznie w ciągu dnia.

    Nauka czynności samoobsługowych, a następnie samodzielne ich wykonywanie przez dziecko rozwija nie tylko sferę motoryczną. Wpływa również na rozwój poznawczy. Ubierając się, myjąc, składając ubranka maluch poznaje lepiej swoje ciało (np. uczy się rozpoznawać dotykiem faktury, czuje ruch kończyn). Jest to podstawą prawidłowo rozwiniętej orientacji w schemacie ciała. Aktywność ta rozwija też myślenie kierunkowe, które jest niezbędne do opanowania umiejętności czytania i pisania.

    Nie da się też przecenić pozytywnego wpływu czynności samoobsługowych na sferę społeczno-emocjonalną dziecka. Porządkując przestrzeń wokół siebie podczas zabawy, czy po niej, malec wdraża się do organizowania przestrzeni i przestrzegania dyscypliny, co w przyszłości przełoży się na porządek pracy podczas zajęć na bardziej ograniczonej przestrzeni, np. na biurku w czasie odrabiania lekcji, czy na umiejętność zachowania ładu kompozycyjnego w zeszycie.

    Nasi specjaliści terapii zajęciowej oceniają umiejętności dziecka oraz udzielają rodzicom wskazówek do pracy w domu. Prowadzona z dzieckiem terapia zajęciowa obejmuje całość specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu samoobsługi. Oddziaływania te mają na celu usprawnianie małej i dużej motoryki, doskonalenie koordynacji, umiejętności planowania oraz kształtowanie poczucia kompetencji i własnej wartości na bazie samodzielności. Metodę pracy dostosowujemy indywidualnie do każdego dziecka, zgodnie z jego potrzebami   i możliwościami poznawczymi.