Zasady rejestracji

Dziecko rejestrowane jest na terapię lub/i rehabilitację na podstawie ważnego skierowania do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci (SPOTiR).

 

    Skierowanie do SPOTiR powinno być wystawiane przez lekarza POZ lub przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej.

    Dzieciom z dysfunkcją narządu słuchu i mowy skierowanie wystawić może również specjalista w dziedzinie otolaryngologii, audiologii, foniatrii, neurologii i rehabilitacji.

 

Zarejestrować dziecko na wizytę lekarską lub terapeutyczną można osobiście :

  

Poniedziałki         od     7:15 do 18:00

Wtorki                      od     7:15 do 18:00

Środy                         od     7:15 do 18:00

Czwartki                  od     7:15 do 18:00

  Piątki                         od     7:15 do 18:00  

 

lub telefonicznie 506 914 044 :

 

Poniedziałki           od 12:00 do 15:00 

Wtorki                     od 12:00 do 15:00

Środy                        od 12:00 do 15:00

Czwartki                 od 12:00 do 15:00

Piątki                        od 12:00 do 15:00

 

lub za pośrednictwem e rejestracji

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Zdrowia Departamentu Systemu Zdrowia dotyczącym możliwości korzystania przez dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a które nie ukończyły 16 r.ż. z uprawnień przyznanych ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932) uprzejmie informuje, że:

Osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, na mocy nowelizacji art. 47 ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1532), uzyskały te same uprawnienia co osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności.